Zim­ní gumy na Roveru

Jeli­kož se blí­ží zima, zapo­čal jsem akci s kry­cím názvem (no, že by toho moc kryl, to fakt ne :-)) Sežeň zim­ní gumy.

Od zná­mé­ho „pne­u­ser­visma­na“ jsem si nechal dopo­ru­čit něko­lik typů a zna­ček, nako­nec jsme se tak nějak shod­li, že budu mít prak­tic­ky ty samé, kte­ré jsem měl na Mon­deu (ako­rát v jiném roz­mě­ru, samo­zřej­mě…) — Kleber.

Původ­ní plán byl tako­vý, že zaje­du dnes (v nedě­li) k němu a nechám si to vymě­nit. Nicmé­ně přes víkend napa­dl sníh a nechce se mi tak dale­ko jez­dit „na létě“ 😉 Akci pro­to odklá­dám až na (nej­spíš) násle­du­jí­cí víkend 🙂

Tak­že už se těším na zim­ní pro­jížď­ku, auto topí vydat­ně a rela­tiv­ně hned (než zavřu garáž, mám tep­lo), tak­že to bude v pohodě 🙂

Rover ve dne

Koneč­ně jsem se dostal k tomu vyro­bit fot­ky Rove­ru také ve dne — kon­krét­ně ve čtvr­tek, když jsem po prá­ci čekal na kama­rá­da, kte­ré­mu zapo­ju­ji internet 🙂

Opra­ve­ní měře­ní spo­tře­by Roveru

V minu­lém člán­ku o spo­tře­bě Rove­ru jsem uve­dl, že pro­gram uvá­dí 11 lit­rů / 100 km. To sice byla prav­da, ale bylo to způ­so­be­no chyb­ným zadá­ním dat 🙂

Apli­ka­ce totiž nej­spí­še počí­tá klouza­vé prů­mě­ry ne z odo­me­t­ru, ale z trip met­ru, kte­rý měří roz­dí­ly mezi jed­not­li­vý­mi tan­ko­vá­ní­mi. Nu a pro­to­že jsem jed­nu hod­no­tu neměl vypl­ně­nou, vypa­da­lo to, že jsem ujel za 14 lit­rů 0 kilometrů 😉

Čili spo­tře­ba už kles­la na reál­ných 7 a něco lit­rů na 100 — což je fajn 😉 Dou­fám, že časem ješ­tě poklesne.

Měře­ní spo­tře­by Roveru

Celou „život­nost“ Rove­ru hned od začát­ku se sna­žím sle­do­vat, jak je na tom auto se spo­tře­bou, evi­du­ji si kaž­dé tan­ko­vá­ní a zaná­ším para­lel­ně do dvou růz­ných data­bá­zí (kaž­dá pak počí­tá spo­tře­bu troš­ku jinak).

Na strán­ce www.klusik.cz i tady na www.rover.klusik.cz si může­te všim­nout, že při­by­ly ikon­ky s „čer­pa­cí sta­ni­cí“ a spo­tře­bou (v sou­čas­nos­ti zob­ra­zu­je něja­kých 11 lit­rů / 100 km). Samo­zřej­mě, že evi­do­va­ná spo­tře­ba bude časem mno­hem men­ší, zatím je málo „měří­cích dat“, tak­že se nedá ani s přes­nos­tí určit, jak je to se spo­tře­bou přímo.

Kaž­do­pád­ně ač v této apli­ka­ci vychá­zí spo­tře­ba pří­mo „hro­zi­vě“ (aby ne, když to nako­nec při­da­lo posled­ní čer­pá­ní a stav kilo­me­t­rů je vlast­ně ten, kte­rý je při čer­pá­ní, tak­že na 2 tan­ko­vá­ní vlast­ně uje­de 1 úsek, na 4 tan­ko­vá­ní jen 3 úse­ky atd., tedy s dal­ší­mi tan­ko­vá­ní­mi si výsle­dek zpřes­ní), apli­ka­ce pří­mo v mém tele­fo­nu počí­tá klouza­vě a neza­po­čí­tá­vá pří­mo posled­ní tan­ko­vá­ní jako „13 lit­rů na 0 km“, ale neu­va­žu­je ho, prak­tic­ky z hod­no­ty tan­ko­vá­ní vyu­ži­je pou­ze odo­me­tr. Tam vychá­zí prů­měr­ně spo­tře­ba 7,8 lit­rů / 100 km, nicmé­ně maxi­mál­ně 9,5 lit­rů / 100 km a mini­mál­ně asi 6 lit­rů na 100 km — ale i zde je zatím pro­blém s málo daty, přes­nost není sta­tis­tic­ky pří­liš mož­no zlepšit.

Kaž­do­pád­ně ten­den­ce je jas­ná — zhru­ba těch 7/100 si to pros­tě vez­me a to jsem chtěl sly­šet 😉 Budu infor­mo­vat o dal­ším vývoji 🙂

Garáž opět funkční!

Výbor­ně, garáž je opět funk­čí a lze ji nor­mál­ně používat!

Tedy ne, že by před tím neby­la, ale pro­blém byl v tom, že zámek, kte­rým je garáž opat­ře­na, nebyl čím otevřít, pro­to­že původ­ní klíč se jak­si zničil.

Dnes pro­to při­šli maní­ci — resp. maník s pří­tel­ky­ní, ode­mče­li zámek, vymě­ni­li nový a mám 3, slo­vy „tři“ klí­če od gará­že! Tak­že koneč­ně mohu auto scho­vat do gará­že, pře­ce jen mám o auto strach, když sto­jí jen tak ven­ku. Samo­zřej­mě, že jed­nou mi to neva­dí, ale pokud by tam bylo pra­vi­del­ně, pře­ce jen tipa­ři by si moh­li všim­nout, že.

Tak­že výbor­ně, dnes popr­vé par­ku­ji v gará­ži 🙂 Opro­ti Mon­deu se tam auto vejde poměr­ně sluš­ně, na šíř­ku je cca stej­né, na dél­ku troš­ku krat­ší (a pořád si na to nemo­hu zvyk­nout, kde­ko­liv par­ku­ju, mám za zad­kem metr díru — nicmé­ně to je tak­též způ­so­be­no tím, že rove­rác­ká zrcát­ka dost zkres­lu­jí (auta jsou v odra­zu mno­hem užší), tak­že po zvy­ku z Mon­dea zapar­ku­ji tak, jak jsem zvyklý).

Ceno­vé odhady

Zatím jsem vel­mi potě­šen, pro­to­že všich­ni, kdo auto viděl, poměr­ně dost „nad­stře­li­li“ cenu. Rám­co­vě se odha­dy zatím pohy­bu­jí od 70 000−−150 000, čili jsem dost spo­ko­jen 🙂 Dou­fám, že si stej­nou „nad­střel­ku“ nepro­ve­dou i pří­pad­ní zloději.