Roz­lou­če­ní & eko­lo­gic­ká likvidace

Tak jo, je hoto­vo 🙂 Prá­vě jsem vyzve­dl znač­ky & tech­nic­ké věci ze ser­vi­su, auto­mo­bil je (již téměř) eko­lo­gic­ky zlik­vi­do­ván. Auto je tedy zlik­vi­do­va­né, jen musím donést papí­ry na úřad na Kote­rov­ské a je oprav­du hotovo.

Všem zúčast­ně­ným bych chtěl podě­ko­vat za úžas­ných něko­lik let, spo­leč­ně naje­té kilo­me­t­ry, ať už na mís­tě spo­lu­jezd­ců tak na mís­tě řidi­če. Během rekon­struk­ce bytu Rover odta­hal tuny mate­ri­á­lu a vše­ho ve vle­ku, byl to super pracant!

Nako­nec se sta­lo osud­ným něja­ké teče­ní chla­dí­cí kapa­li­ny do moto­ru. Nedá se nic dělat 🙂

Mon­deo rodi­čů na výmě­ně gum

Já vím, já vím, není to Rover — ale je to ale­spoň „o autech“ 😉 😉

Mon­deo V6 2.5 lit­ru ve 180 koních je poměr­ně zají­ma­vá zále­ži­tost, navíc se spo­tře­bou cca 9,3 lit­ru / 100 km 😉 Což není tak hroz­né. A jede fakt výborně.

Na obráz­cích níže v gale­rii vidí­te, jak se na něm mění zim­ní gumy za letní.