Opra­va „kolem startéru“ :-)

U Rove­ru se obje­vil drob­ný pro­blém; po návra­tu z vánoč­ních oslav od rodi­čů jsme se sta­vi­li u Mirajm mam­ky a pak jsme chtě­li jít navší­tivt neteř, troš­ku ji povo­zit po oko­lí a tak (je jí rok a půl), jen­že při­jde­me do auta, oto­čím klíč­ky „a nic“ 😉

Jeli jsme tedy Mirjam mam­ky autem, ale celou dobu mi vrta­lo, co by to moh­lo být — začal jsem tedy řešit pojist­ky, pojist­ko­vá skříň říká, že poj. č. 18 by měla být 7,5A na říze­ní zapa­lo­vá­ní — vyn­dá­me, zan­dá­me, cho­vá­ní stej­né (pojist­ka funkční).

Mirjam tedy otá­če­la star­to­vá­ním (klíč­kem v zapa­lo­vá­ní) a já poslou­chal motor, sly­šel jsem sty­ka­če, jak se sna­ží „sty­kat“ 😀 No, ale star­tér neto­čil. Inu, nastar­to­val jsem bez­peč­ným roz­tla­če­ním (aby to co nejmé­ně odne­sl kata­ly­zá­tor, roz­vo­dy atd.) a dojel v pátek 25. 12. 2015 do ser­vi­su (před ser­vis), kde jsem auto nechal, klíč­ky jim dal „pod kobe­rec“, že je tam v pon­dě­lí najdou (kama­rád mě ozna­čil za „odváž­nou ško­lač­ku“, když můj postup slyšel).

Nicmé­ně; už jsem byl při­pra­ven na to, že star­tér v háji a kde­si-cosi, dnes mi píší ze ser­vi­su, že CZK 450,- Tedy star­tér to urči­tě nebu­de, prý „kab­lí­ky“ a zít­ra mi řek­nou více, až si pro to ráno dojedu 😉 😉

Tak­že nevím, jest­li pře­hlo­da­né něja­kým (ne)tvorem, upad­lé, uhni­lé — něco tako­vé­ho 😉 Kaž­do­pád­ně zít­ra podám update 😀

Upda­te 29. 12. 2015: Rove­rem už jsem tedy odjel, byly to pros­tě špat­né kabe­ly ke star­té­ru (uhňou­ca­né). Tak­že tam mám nové, to je celé 😉 😉