Dopl­ně­ná klimatizace

Dle tabul­ky potřeb­ných zhru­ba 620 g jsme se sou­se­dem dopl­ni­li, kom­pre­sor sko­ro ihned najel, chvil­ku tedy dělal růz­né zvu­ky (kle­pa­cí), ale to dávám za pří­či­nu tomu, že za celou dobu, co Rove­ra máme, kom­pre­sor nejel a kdo ví, jak dlou­ho před tím s býva­lým maji­te­lem. Pod­le mne se tedy jen musel pro­ma­zat. Aktu­ál­ní stav naje­tí zhru­ba 208 000 km.

Jinak nevím, jak bych ilu­stro­val obráz­ko­vě nějak, pros­tě auto vypa­dá pořád stej­ně jako před tím, jen v něm umí být zima „na počká­ní“, to je celé 😉 Napa­dá mě jedi­ný příměr:frozen nicholson