Opra­vy na Roveru

Tak a hurá na opra­vy Rove­ru. Bude potře­ba opra­vit pár věcí, resp. ne ani tak opra­vit, jako „pře­do­pra­vit“, dokud není poz­dě. Kon­krét­ně se jed­ná o následující:

  • Opra­va orez­lých lemů vza­du, jak vle­vo tak vpra­vo. Opra­va drob­né koro­ze vpře­du na haupně.
  • Korek­ce brzd. Auto brz­dí dob­ře, ale pod­le STK leh­ko nesou­měr­ně + kapa­li­na by chtě­la vymě­nit. Tak dou­fám, že ji oprav­du vymě­ní (nará­žím na oblí­be­ný trik typu dole­je­me kapa­li­nu a pova­žu­je­me za vymě­ně­nou) a pokud budou pro­čišto­vat i brz­d­nej sys­tém, že se zvý­ší efek­ti­vi­ta při „zašlápnu­tí“ 😉
  • Úpra­vy a opra­vy růz­ných koro­du­jí­cích věcí, nos­ní­ků atd. Vnitř­ní kos­me­ti­ka, prostě 😉

Tak uvi­dí­me. Ceno­vě to tak­též nemá být pře­pá­le­né, tak dou­fám, že se při roze­brá­ní neob­je­ví něja­ká kata­stro­fál­ní vada, jako že chy­bí dva vál­ce a tak 😀

STK a Emi­se za mnou!

Dnes se úspěš­ně poda­ři­lo „pro­jít tech­nic­kou“ a emi­se­mi, tak­že zase mohu legál­ně pro­vo­zo­vat vozi­dlo na pozem­ních komu­ni­ka­cích 😉 Jupí 😉 😉

Když se tak podí­vám do for­mu­lá­ře, kte­rý na STK vypl­ni­li, doce­la se divím, na co všech­no kou­ka­li (nebo mě spíš napa­dá, potře­bo­va­li vyká­zat čin­nost, tak to tam napsa­li…) Vylo­že­ně mě poba­vi­la záva­da „ostři­ko­vač nestří­ká na celé sklo“, kupříkladu.

Nu, jsem rád, že to dopadlo jak to dopadlo, drob­né nedo­stat­ky tam oprav­du jsou, pře­ce jen je to 14 let sta­ré auto, ale i tak mys­lím, že to dopadlo na výbornou 😉