Rádio mě pře­kva­pi­lo melo­dií Big Benu…

Tedy nikdy jsem v Lon­dýně nebyl, tak­že si jen mysím, že je to ta melo­die, ale pros­tě… Při­je­du tak na mís­to, vypnu motor a najed­nou se ozve „tudy­dy­du­umm… tyduudydumm.…“ 🙂

Nechá­pu 😉 😉 Vysko­či­lo na mě něco jako „CLK SYNC“, ale netu­ším. Zku­sil jsem oto­čit klíč­kem a zno­vu. Od té doby se mi to ale nepo­da­ři­lo nasi­mu­lo­vat a netu­ším, jak toho dosáhnout 🙂

Kdy­bys­te někdo věděl a hlav­ně kdy­bys­te někdo věděl co to vůbec zna­me­ná, buď­te vítá­ni dole v komen­tá­řích a nechám se poddat 😉

Zim­ní pneumatiky

Tak mám vymě­ně­né zim­ní pne­u­ma­ti­ky — tedy ne, že by tam před tím neby­ly, ale náš „rodin­ný pne­u­ma­ti­ka­man“ říkal, že zad­ní jsou cel­kom v poho­dě, ale že v nich je hře­bík, pro­to to uchá­ze­lo 🙂 No a v před­ních je prý tak­též hře­bík, ale ty už byly dost sje­té, tak­že dal nové.

Nové mám tedy všec­ky čty­ři (obu­té), ale na jed­nu sezó­nu mám ješ­tě jeden pár, ze kte­ré­ho je potře­ba ako­rát vytáh­nout ten hře­bí­ček a zale­pit, jinak jsou prý v poho­dě ješ­tě na jed­nu sezó­nu. (Tím­to vzni­ká nabíd­ka — chtěl-li bys­te někdo pár zimá­ků, mám k dispozici)

Po výmě­ně jede vozi­dlo pěk­ně a tiše, nic necuká (ty před­ní byly asi troš­ku vybou­le­ný už), tak­že výbor­ně 😉 😉 Jupí! 😉

180 000 najeto!

Tedy ne mnou, že 😉 Ale vče­ra ako­rát při tan­ko­vá­ní a zapi­so­vá­ní sta­vu do pozná­mek jsem si vši­ml, že naje­to je rov­ných 180 000. Tak­že už to bude asi 180 001 i s tím vším popo­jíž­dě­ním do gará­že, ale pros­tě 180 tisíc. Tak dou­fám, že bude ješ­tě dlou­ho slou­žit a poje­de tak dob­ře, jak dosud jel! 😉

Rover po opra­vě: Prv­ní testy

Od páteč­ní­ho navrá­ce­ní Rove­ru pro­běh­lo něko­lik „tes­tů“ — i když ne pří­mo zatěž­ká­va­cích, spí­še „běž­ně pojízdných“.

Např. v sobo­tu jsme jeli v 5 lidech na šerm. To by neby­lo nic div­né­ho, kdy­by zrov­na ten den nebyl všu­de a na všem cen­ti­me­tr kluz­ké­ho ledu 😀 Jen dojít do gará­že byla akce hod­ná cvi­če­né­ho artis­ty. Doje­li jsme na koneč­nou jed­nič­ky (Náměs­tí Mila­dy Horá­ko­vé) a počka­li tam na Niky a Mar­ti­nu, kte­ré se kolem 11. hodi­ny úspěš­ně doklouza­ly k autu, nalo­ži­li jsme je a spo­leč­ně s dvě­mi hole­mi (na šerm) jsme doje­li na Vini­ce, kde jsme nabra­li Pet­ra. Spo­leč­ně jsme pak doklouza­li do Chrás­tu, kde jsme chvil­ku klouza­li kolem „při­stá­va­cí­ho místa“.

Ale auto jelo skvě­le, žád­né pro­blémy, čili v pořád­ku. Odpo­led­ne po šer­mu jsme ješ­tě chvil­ku strá­vi­li v pří­tom­nos­ti Niky a Mar­ti­ny a vyra­zi­li směr domů. Po ces­tě mě zasti­hl tele­fon a volá Boh­dan, že jest­li jsme jako neza­po­mně­li při­jít na akci, na kte­rou jsme měli při­jít. Se zdě­še­ným „D–:“ jsme tedy odbo­či­li na Ame­ric­kou a jali se hle­dat par­ko­vá­ní kolem restau­ra­ce, kam jsme měli dora­zit. Mís­to jsme pak našli po něko­li­ka „okru­zích“ až sko­ro u gym­ná­zia, ale našli.

Během veče­re mě bru­tál­ně roz­bo­le­la hla­va (asi nejsem ješ­tě zce­la zdráv), čili spo­leč­ně s Mirjam a kama­rád­kou jsme vyra­zi­li k autu a pro­to­že Mirjam neří­dí, muse­la nás odvézt prá­vě kama­rád­ka, kte­rá si zajis­té ráda vyzkou­še­la jízdu v Roveru 🙂

Nu a dnes kolem 15. hodi­ny jsme měli být v Roky­ca­nech u Mirjam sest­ry, kte­rá se vrá­ti­la z roč­ní­ho poby­tu „po celém svě­tě“, čili poke­cat a tak podob­ně. Před chvil­kou jsme se vrá­ti­li a Rover šla­pe dob­ře, tak­že žád­ný problém.

Už se těším na dal­ší jízdy 😉