Roz­lou­če­ní & eko­lo­gic­ká likvidace

Tak jo, je hoto­vo 🙂 Prá­vě jsem vyzve­dl znač­ky & tech­nic­ké věci ze ser­vi­su, auto­mo­bil je (již téměř) eko­lo­gic­ky zlik­vi­do­ván. Auto je tedy zlik­vi­do­va­né, jen musím donést papí­ry na úřad na Kote­rov­ské a je oprav­du hotovo.

Všem zúčast­ně­ným bych chtěl podě­ko­vat za úžas­ných něko­lik let, spo­leč­ně naje­té kilo­me­t­ry, ať už na mís­tě spo­lu­jezd­ců tak na mís­tě řidi­če. Během rekon­struk­ce bytu Rover odta­hal tuny mate­ri­á­lu a vše­ho ve vle­ku, byl to super pracant!

Nako­nec se sta­lo osud­ným něja­ké teče­ní chla­dí­cí kapa­li­ny do moto­ru. Nedá se nic dělat 🙂

Co je tře­ba opra­vit při dub­no­vé servisce:

V dub­nu mám domlu­ve­ný ser­vis, že se bude Rove­ru zase na pár dní věno­vat, co je vše potřeba:

 • Nej­dů­le­ži­těj­ší věci
  • Silenblo­ky
  • Con­ti­nen­tal pneu dle Sis­li­ka (upda­te: prý nejsou dea­le­ři)
  • Větrá­ní 12 (utěs­ně­ní AC? Kli­ma fun­gu­je, kom­pre­sor jede, ale po napl­ně­ní R134a během 14 dní je prázdné) 😉
  • Klíč­ky a imobilizér!
 • Ne tak důle­ži­té věci
  • Zapí­ná­ní pod­svět­le­ní palub­ky (vad­ný spínač?)
  • Den­ní svícení
  • Výmě­na ole­je po 6000 km (?)
  • Kon­t­ro­la výfu­ku (auto je hla­si­těj­ší, ale ne nějak moc, mož­ná je pros­tě jen kon­co­vá vymě­ně­ná část jiné­ho typu než původ­ní a pros­tě tak dob­ře netlumí)
  • Pra­vé okén­ko při zaví­rá­ní pro­křu­pá­vá při dora­zu nahoře
  • Všech­na 4 okén­ka jedou tak, že náš šnek by stí­hal lézt pořád naho­ru, i kdy­by se sta­ho­va­la zrov­na, buď pro­ma­zat nebo nějak… upravit 😉
  • Kdy­by šlo nějak rozum­ně pro­čis­tit před­ní odpa­do­vé kanál­ky, aby při vydat­ném deš­ti neteklo spo­lu­jezd­ci na nohy 😀 (nej­spí­še ucpa­nej výtok, tak­že se při vět­ším deš­ti dělá uvnitř hla­di­na, kte­rá pak záko­ni­tě přeteče)
  • Gumič­ky kolem okének
  • Kas­t­lík pod volan­tem vlevo

Opra­va „kolem startéru“ :-)

U Rove­ru se obje­vil drob­ný pro­blém; po návra­tu z vánoč­ních oslav od rodi­čů jsme se sta­vi­li u Mirajm mam­ky a pak jsme chtě­li jít navší­tivt neteř, troš­ku ji povo­zit po oko­lí a tak (je jí rok a půl), jen­že při­jde­me do auta, oto­čím klíč­ky „a nic“ 😉

Jeli jsme tedy Mirjam mam­ky autem, ale celou dobu mi vrta­lo, co by to moh­lo být — začal jsem tedy řešit pojist­ky, pojist­ko­vá skříň říká, že poj. č. 18 by měla být 7,5A na říze­ní zapa­lo­vá­ní — vyn­dá­me, zan­dá­me, cho­vá­ní stej­né (pojist­ka funkční).

Mirjam tedy otá­če­la star­to­vá­ním (klíč­kem v zapa­lo­vá­ní) a já poslou­chal motor, sly­šel jsem sty­ka­če, jak se sna­ží „sty­kat“ 😀 No, ale star­tér neto­čil. Inu, nastar­to­val jsem bez­peč­ným roz­tla­če­ním (aby to co nejmé­ně odne­sl kata­ly­zá­tor, roz­vo­dy atd.) a dojel v pátek 25. 12. 2015 do ser­vi­su (před ser­vis), kde jsem auto nechal, klíč­ky jim dal „pod kobe­rec“, že je tam v pon­dě­lí najdou (kama­rád mě ozna­čil za „odváž­nou ško­lač­ku“, když můj postup slyšel).

Nicmé­ně; už jsem byl při­pra­ven na to, že star­tér v háji a kde­si-cosi, dnes mi píší ze ser­vi­su, že CZK 450,- Tedy star­tér to urči­tě nebu­de, prý „kab­lí­ky“ a zít­ra mi řek­nou více, až si pro to ráno dojedu 😉 😉

Tak­že nevím, jest­li pře­hlo­da­né něja­kým (ne)tvorem, upad­lé, uhni­lé — něco tako­vé­ho 😉 Kaž­do­pád­ně zít­ra podám update 😀

Upda­te 29. 12. 2015: Rove­rem už jsem tedy odjel, byly to pros­tě špat­né kabe­ly ke star­té­ru (uhňou­ca­né). Tak­že tam mám nové, to je celé 😉 😉

Tech­nic­ká 2015 :-)

Tak­že auto už je zpět, tech­nic­kou pro­šlo (aby ne), i když samo­zřej­mě ne s čis­tým ští­tem, nicmé­ně s téměř čis­tým ano. Než však na tech­nic­kou šlo, bylo potře­ba udě­lat pár oprav a úprav, viz minu­lý člá­nek http://rover.klusik.cz/2015/11/09/rover-odjel-na-technickou/, kde se pro­blé­mům věnuji.

Nako­nec se je více-méně všech­ny poda­ři­lo vychy­tat a máme tak tech­nic­kou až do lis­to­pa­du 2017 😉 Jupí 😉

Rover odjel na technickou

Vrá­tí se prý až zít­ra 🙂 Ne, že by tech­nic­ká trva­la tak pekel­ně dlou­ho, ale bylo potře­ba udě­lat pár ser­vis­ních úko­nů, než na tu tech­nic­kou vůbec půjde:

 • Hlav­ní problémy
  • Výfuk (obě části)
  • Bou­chá­ní vle­vo vpře­du (silenblok, něco na polo­o­se, netu­ším, ale vle­vo vpředu)
 • Men­ší problémy
  • Utěs­ně­ní podtlaku
  • Výmě­na ole­je & filtru
 • Drob­né problémy
  • Vět­rák jede (opět) pou­ze na stu­peň 3 & 4, tak­že taj­fun a tor­ná­do, chtě­lo by to ješ­tě režim „vět­řík“, tedy ale­spoň stu­peň 2

No a samo­zřej­mě i tu tech­nic­kou, no. Tak uvi­dí­me, jak se vejde­me do roz­počtu; hlav­ně už se těším, až zase bude­me jez­dit poti­chu a bez bou­chá­ní vle­vo vpředu 😀