Opra­va roz­vo­dů a výmě­na těs­ně­ní pod hlavou

Rover_rozvody_1_0001Sta­lo se jed­no­ho hor­ké­ho dne, že vystře­li­lo (odchlíplo se) těs­ně­ní pod hla­vou, inu roz­ho­dl jsem se, že si na opra­vu při­zvu kama­rá­da Mar­ti­na, že to něja­kým způ­so­bem dáme do kupy. Ale­spoň se člo­věk něco nové­ho nau­čí, že…

Prv­ním vět­ším cílem celé opra­vy bylo zjis­tit, jest­li má smy­sl to opra­vo­vat — jest­li to neby­lo tře­ba prasklou hla­vou či tak podob­ně. No, ale stej­ně se to muse­lo roze­brat až k těs­ně­ní, tak­že do té doby by neby­lo jas­né, jest­li jo či ne.

Rover_rozvody_1_0002Mar­tin tedy sun­dal víko, různá kry­tí, řeme­ny a dal­ší věci.

K těm se dá dostat cel­kem snad­no a bez potí­ží — pros­tě žád­ný pro­blém. Ten však nastal až u sun­da­vá­ní hla­vy — mys­lím tedy vět­ší pro­blém, věci jako „všech­no je zarez­lé“ jsou pros­tě stav věci a ne pro­blém — nebyl totiž k dis­po­zi­ci správ­ný klíč (torx 1/212 mm), vydal jsem se pro­to do MAT (pros­tě žele­zář­ství) a na potře­tí (ano, 3× jsem tam byl) se mi poda­ři­lo tre­fit správ­nou veli­kost voříšku.

Rover_rozvody_1_0003Hla­va se tedy nako­nec krás­ně poda­ři­la sun­dat; a jaký byl stav věci? Na prv­ní pohled ustře­le­né těs­ně­ní, hla­va je v pořád­ku! Jupí!

Rover_rozvody_1_0012Aktu­ál­ní stav v nedě­li 22. 6. je tedy tako­vý, že je sun­da­ná hla­va, všech­no jinak odstro­je­no a při­pra­ve­no na nové roz­vo­dy (kte­ré musím sehnat) a pak se to nain­sta­lu­je zpát­ky. Pod­le Mar­ti­na motor nevy­pa­dá špat­ně na to, co má naje­to, jen je to tako­vej ten „pocti­va“, tak­že všech­no chce mít „přes­ně“ a „doko­na­le“ — to mi vyho­vu­je, ale­spoň to auto víc vydr­ží a bude to udě­lá­no správ­ně. Vět­ši­nou mi říká, co by se všech­no mělo vymě­nit — např. že při sun­dá­ní hla­vy by se měly vymě­nit i šrou­by, kte­ré ji drží a tak podob­ně, ale to sto­jí tře­ba 1400 dohro­ma­dy, tak­že zase tako­vej blá­zen nejsem 😀

Až se mi tedy poda­ří sehnat roz­vo­dy s napí­ná­kem (cca 1000 Kč) a pum­pu (cca 700 Kč), těs­ně­ní (cenu nevím teď) a těs­ně­ní k výfu­ku (cca 50 Kč), mám mate­ri­ál­ně všech­no, co bude potře­ba a může se to dát dohro­ma­dy. Jupí.

Rover_rozvody_1_0007Ješ­tě, že mám tu ser­vis­ní pří­ruč­ku, kde jsou napsa­né všech­ny mož­né ty momen­ty uta­ho­va­cí a tak podob­ně, tohle by z hla­vy a „od voka“ jen tak nešlo 😉

Kaž­do­pád­ně během pon­dě­lí půjde­me na „obchůzku“ míst­ních pro­de­jen a vra­ko­višť a poschá­ní­me co nej­ví­ce věcí (kama­rád Jir­ka mi ako­rát psal, že na vra­ká­či viděl celé­ho Rove­ra na roze­brá­ní, tak tam vyra­zí­me taky)


Dnes v pon­dě­lí 23. 6. jsme s Mirjam a Mar­ti­nem obe­šli Plzeň, až jsme se zasta­svi­li v auto­dí­lech u zimá­ku (víc to scho­pen spe­ci­fi­ko­vat nejsem), kde jsme sehna­li prak­tic­ky všech­no a věci byly i k objed­ná­ní do dru­hé­ho dne! To jsem tedy kou­kal, na Rove­ra do dru­hé­ho dne 😉 No, ale stej­ně dřív než ve čtvr­tek tam nepů­jdu. Pro­dej­ci (evi­dent­ně brat­ři, rodin­ný pod­nik) jsou tam straš­ně ochot­ní a sym­pa­tič­tí, vyšli vstříc a tak vůbec — tak­že roz­hod­ně doporučuji!

Uvi­dí­me, jak se opra­va bude vyví­jet dále, všech­no potřeb­né (až na víč­ko k ole­ji a silenblok k moto­ru) jsme krás­ně sehna­li, no 😉 Jupí!


Před chví­lí jsem se vrá­til z náku­pu — mám vščech­no, krom víč­ka ole­je a silenblo­ku — inu to se nějak „zaim­pro­vi­zu­je“, ale­spoň pro­za­tím a mrk­nu po něja­kých bazo­ších a vra­ká­čích 🙂 Mám rád „vyba­lo­vá­ní kra­bi­ček“, tak­že se těším! 😉

nové hračky


Malý „při­po­mín­kov­ník“ důle­ži­tých momentů:

 • Napí­nák: 25 Nm
 • K fil­tru na olej: 12 Nm
 • Řeme­ni­ce: 205 Nm (jo, 205!)
 • Hla­va: 20 Nm pod­le pořa­dí + pak 2× po 180 na kolo
 • Alter­ná­tor: 25 Nm
 • Kryt roz­vo­dů: 9 Nm
 • Kryt hla­vy: 10 Nm v pořa­dí pod­le obráz­ku (kte­rý mám nakres­le­ný, ale jsem líný ho sem dávat, mož­ná „časem“)
 • Kryt­ky sví­če: 2 Nm
 • Svíč­ky: 27 Nm, meze­ra mezi elek­tro­da­mi 0,85 mm
 • Star­tér: 45 Nm
 • Silenblok: 45 Nm

Dou­fám, že je to všech­no, mož­ná ješ­tě něco při­by­de, z hla­vy si nevy­ba­vím, co je všech­no odšroubované 😉


 

Dotahování krytu hlavyTak­že: Nasa­di­li jsme těs­ně­ní, hla­vu, při­po­ji­li sání a všech­no mož­né — a téměř je hoto­vo, ako­rát musím sehnat ješ­tě kábl ke svíč­ce, něja­kej umě­lec z toho vyrval svíč­ku a na novou to nasa­dil i s čepič­kou té sta­ré (asi pod­le hes­la „když to nejde silou, pou­ži­li jste málo síly…“) — čili kabel zni­če­ný.  Teď už jen zbý­vá při­po­jit řemen, kry­ty, svíč­ku, silenblok, vymě­nit olej a dolít ta chla­di­dla a vlast­ně je to hoto­vé! Jupí!


Tak dnes jsme to dali dohro­ma­dy (dnes == 28. 6.) a pro­to­či­li motor na star­tér, je to super! Už jen ty kabe­ly! Už se těším!


Tak se dnes po dlou­hé době poda­ři­lo nastar­to­vat! Sice to nejdřív zně­lo jako Karo­sa, ale ECU se to pak nau­či­lo a jede krás­ně 😉 Jen jsme dopl­ni­li olej do posi­lo­va­če říze­ní, vrza­lo to 😉 😉 Takhle to zně­lo po nastar­to­vá­ní hned:


Všech­ny fot­ky v násle­du­jí­cí galerii: