Div­ný otvor u dveří

Asi něja­ké řeše­ní vody z před­ní­ho skla. Mirjam při­šla na úžas­nou věc v Rove­ru: Pokud liju vodu na sklo (ane­bo prší), odté­ká to tře­ma kanál­ky — levým a pra­vým, cen­t­rál­ní vede do obou (dole­va i dopra­va). Nicmé­ně pokud tato voda teče dolů (kam jinam…), skon­čí např. vle­vo od řidi­če u jeho levé nohy (zven­ku samo­zřej­mě) v tako­vém mís­tě, kde se nahro­ma­dí (i s bor­de­lem, bah­nem, pís­kem atd.). Mys­lím, že správ­né řeše­ní bylo, že to odte­če, ale mně nic neod­tý­ká 🙂 🙂 Tak by mě zají­ma­lo proč 😉 😉