Opra­va zad­ních pneumatik

Bylo potře­ba s tím něco dělat; totiž levá zad­ní se ufu­ko­va­la tak, že jsem dofu­ko­val cca jed­nou za týden a pra­vá zad­ní klid­ně kaž­dý den. Původ­ně jsem si mys­lel, že to byl pří­mo prů­pich, ale uká­za­lo se, že to jen uchá­ze­lo „kolem ráfku“.

Za 300,- tedy pan pne­u­ma­ti­ka­man to vyčis­til, odmas­til a poma­zal něja­kou humu­lajdou, kte­rá to má těs­nit. A od té doby (cca před 14 dny) to doo­prav­dy těs­ní a neu­chá­zí. Kdy­bych věděl, že to je za 300 obě kola, nechám si udě­lat pre­ven­tiv­ně i před­ní, sice sko­ro neu­chá­zí, ale doko­na­le těs­ná ta kola taky nejsou 😉 😉

Opra­va pro­běh­la „U Gery“ v pod­ze­mí (pod Alber­tem). Troš­ku pro­blém to najít (hlav­ně popr­vé), ale bylo to hned a lev­ně. A vypa­dá to, že i kvalitně.