Noč­ní jíz­da a natá­če­ní videa z jízdy

Vyda­li jsme se s Mirjam na malou okruž­ní ces­tu po Plzni, nato­či­li jsme kou­sek videa a vyfo­ti­li u Kau­flan­du pár fotek 🙂

Zjis­til jsem poměr­ně závaž­né zjiš­tě­ní — až příš­tě budu chtít natá­čet video z auta, vez­mu si nešus­ti­vou bun­du, ten začá­tek je fakt dost satu­ro­va­ný 😀 Ale pak jsem se asi pře­stal nějak víc hýbat a zača­lo to být rela­tiv­ně normální.

A také nechá­pu, proč mi neza­la­ďu­je během natá­če­ní videa tele­fon; dělá to i v den­ních pod­mín­kách, což je na tom o to div­něj­ší. Čočka je poměr­ně vyčiš­tě­ná, fot­ky to zala­ďu­je napros­to v poho­dě, jen během videa je to zala­dě­no „kam­si“, tak­že vlast­ně nevy­ho­vu­je nic 🙁

Dou­fám, že vás neu­ra­zí kva­li­ta obojího 🙂

Nej­pr­ve galerie 🙂

A pak video 🙂

 

Jak vypa­da­la rekla­ma na Rover 400, když to byla novinka :-)

Jak vypa­da­ly rekla­my před rokem 2000? Takhle podob­ně — více zele­né, méně detail­ní zábě­ry (teh­dej­ší tele­vi­ze by to stej­ně nezob­ra­zi­ly) a tak nějak méně bul­vár­ní, ukřičené.

Tím však neří­kám, že se mi rekla­ma pří­mo líbí, na zákla­dě této rekla­my bych si fakt asi (tedy urči­tě) nevy­bral. Ale pro­to­že je strán­ka tomu­to skvě­lé­mu vozi­dlu věno­vá­na, je tak nějak jas­né, že tuto rekla­mu uvedu 🙂

Spo­tře­ba R 416 SI

Jeli­kož mě zají­ma­la spo­tře­ba a vůbec jsem netu­šil vlast­ně „do čeho jdu“ a kolik mě to bude stát na ben­zí­nu, odha­dl jsem spo­tře­bu na 7 lit­rů / 100 km.

Vzal jsem ben­zín za sta­vu, kdy sví­ti­lo „hla­do­vé oko“ (tzn. že v nádr­ži bylo 8 či méně lit­rů), vzal „za pět set“ a jel. Naje­to je 170 km a hla­do­vé oko občas blik­ne (pod­le toho, jest­li sto­jím do kop­ce nebo ne :-)). Čili kdy­by to mělo být „nej­vyš­ší mož­ná“ spo­tře­ba, vychá­zí mi to (ať dělám co dělám při ceně ben­zí­nu 35 Kč / litr) cca 14 lit­rů na 170 km, což je 8,4 lit­rů / 100 km. Nicmé­ně to je fakt jen nej­vyš­ší odhad, mys­lím, že v nádr­ži bylo mno­hem méně, než oněch 8 lit­rů a hla­do­vé oko sví­tí fakt jen „občas“ 🙂 Mys­lím si, že „napl­no“ začne oko bli­kat kolem 190−−200 km od čer­pá­ní, čili při spo­tře­bě cca 7,4 lit­rů na 100 km. Což mi nepři­jde špatné.

Mys­lím si, že časem vyu­ži­ji Sis­li­ko­vu skvě­lou apli­ka­ci na měře­ní spo­tře­by ben­zí­nu aut 🙂 Nicmé­ně pro začá­tek bych ani z této apli­ka­ce přes­něj­ší odhad nevy­tá­hl, tak­že se s ním spokojme 🙂

Ser­vis­ní pří­ruč­ka pro všec­ny, kte­ří si chtě­jí opra­vo­vat Rover 400 doma sami.

Ser­vis­ní pří­ruč­ka ke sta­že­ní. Pro model 416si (a nejen ten) jsem našel ješ­tě dal­ší kom­plet­ní ser­vis­ní manuál.