Rover z lakovny!

Tak výbor­ně, Rover je z lakov­ny „jako nový“ — spous­ta drob­ných úprav a oprav, ale stá­lo to za to. Krá­sa výsled­ku však vynik­ne až tak za 14 dní, což mi dali limit, abych takhle dlou­ho nejez­dil do myč­ky, pří­pad­ně to myl jen jem­nou hou­bou, je to z díl­ny troš­ku zaprá­še­né, ale budiž.

Níže pak před­klá­dám fot­ky, co jsem vyfo­til před chvil­kou u gará­ží, no. Vypa­dá to fakt super, zatím nemám fak­tu­ru se vším, ale co si z hla­vy pama­tu­ji, tak opra­vo­va­li pra­hy, zava­ři­li výfuk, udě­la­li kom­plet­ní před­ní haupnu (to je asi nej­vět­ší polož­ka na sezna­mu), lemy a tak. Pán říkal, že je to tak na 10 let, než to zase začne rez­nou, ako­rát prý mám tak za 2−−3 měsí­ce jet ješ­tě na vystří­ká­ní dutin, až si lak sed­ne, aby se to zakonzervovalo.

Při­tom se straš­ně divil dvě­ma věcem — za prvé tomu, že když je to brit­ský auto, proč rez­ne, když jim tam pořád prší 😀 a dru­hak té bar­vě samot­né — prý to vůbec nemoh­li tre­fit, je to něja­ká spe­ci­ál­ní „ang­lic­ká barva“, kte­rá má něja­kou div­nou meta­lý­zu, kte­rá se tam postup­ně dává až s lakem a ne pří­mo s bar­vou (pokud jsem to pocho­pil správ­ně). Kaž­do­pád­ně to tre­fi­li vel­mi pěk­ně, vůbec to nevy­pa­dá opra­ve­ně (tím nemys­lím, že to vypa­dá roz­bi­tě, ale jako že to není vidět, že je to opravováno 😀 ).

Nu — dal­ší fot­ky pros­tě dona­hra­ji, až bude vymy­té a vyčištěné 😉

Lako­vá­ní

Rover je opět v ser­vi­su, ale ten­to­krát na „kos­me­tic­kém zákro­ku“, kdy se bude lako­vat. Na pře­třes tak při­jdou ony šedé ple­chy kolem kol, opra­va před­ní­ho pro­re­zu kolem svě­tel (na haup­ně), zad­ní náraz­ník (oděr­ka na pra­vé stra­ně) 😉 Tak se těším, jak to dopadne 🙂

Pro ilu­stra­ci daných pro­blé­mů ješ­tě jed­nou vklá­dám pou­ži­tou gale­rii od ZČU, jen aby „bylo jasno“ 🙂