Vel­ké stě­ho­vá­ní s Roverem ;)

Rover pomá­hal při sobot­ní stě­ho­va­cí akci, bylo toho dost, ale nako­nec to zvládl 😉 😉

Dokonano jest :):)

Doko­na­no jest :):)

Tří­me­t­ro­vej vlek neměl moc pro­blém táh­nout, tedy když byl prázd­ný 😀 S plným už to bylo o pozná­ní hor­ší, udr­žet 80 občas fakt nešlo, ale zada­ři­lo se 😉

 

Tech­nic­ká 2015 :-)

Tak­že auto už je zpět, tech­nic­kou pro­šlo (aby ne), i když samo­zřej­mě ne s čis­tým ští­tem, nicmé­ně s téměř čis­tým ano. Než však na tech­nic­kou šlo, bylo potře­ba udě­lat pár oprav a úprav, viz minu­lý člá­nek http://rover.klusik.cz/2015/11/09/rover-odjel-na-technickou/, kde se pro­blé­mům věnuji.

Nako­nec se je více-méně všech­ny poda­ři­lo vychy­tat a máme tak tech­nic­kou až do lis­to­pa­du 2017 😉 Jupí 😉

Rover odjel na technickou

Vrá­tí se prý až zít­ra 🙂 Ne, že by tech­nic­ká trva­la tak pekel­ně dlou­ho, ale bylo potře­ba udě­lat pár ser­vis­ních úko­nů, než na tu tech­nic­kou vůbec půjde:

 • Hlav­ní problémy
  • Výfuk (obě části)
  • Bou­chá­ní vle­vo vpře­du (silenblok, něco na polo­o­se, netu­ším, ale vle­vo vpředu)
 • Men­ší problémy
  • Utěs­ně­ní podtlaku
  • Výmě­na ole­je & filtru
 • Drob­né problémy
  • Vět­rák jede (opět) pou­ze na stu­peň 3 & 4, tak­že taj­fun a tor­ná­do, chtě­lo by to ješ­tě režim „vět­řík“, tedy ale­spoň stu­peň 2

No a samo­zřej­mě i tu tech­nic­kou, no. Tak uvi­dí­me, jak se vejde­me do roz­počtu; hlav­ně už se těším, až zase bude­me jez­dit poti­chu a bez bou­chá­ní vle­vo vpředu 😀