Opra­ve­ný kryt moto­ru

Vče­ra (tedy 20. 1. 2016) jsem troš­ku pod­ce­nil fyzi­ku a zapar­ko­val na hro­ma­dě sně­hu. Po chví­li se dotyč­ná hro­ma­da zača­la roz­pouš­tět a auto kles­lo o pár cen­ti­me­t­rů (pros­tě se zabo­ři­lo), jen­že tím pádem si motor (kry­tem zespo­du) lehl na zem. Nevši­ml jsem si toho a pros­tě jsem vyjel — a tím jsem ten kryt napůl urval 🙁

Tady se to sta­loWP_20160120_16_23_25_Pro

No a takhle to dopadlo:

WP_20160121_08_47_20_Pro

Naštěs­tí to za půl hoď­ky kom­bi­na­cí nových šrou­bů a hor­ko­vzduš­ky opra­vi­li a zase je to v poho­dě 🙂 Tak­že vozi­dlo je dále v pořád­ku schop­no pro­vo­zu na pozem­ních komu­ni­ka­cích 😀

Tech­nic­ká 2015 :-)

Tak­že auto už je zpět, tech­nic­kou pro­šlo (aby ne), i když samo­zřej­mě ne s čis­tým ští­tem, nicmé­ně s téměř čis­tým ano. Než však na tech­nic­kou šlo, bylo potře­ba udě­lat pár oprav a úprav, viz minu­lý člá­nek http://rover.klusik.cz/2015/11/09/rover-odjel-na-technickou/, kde se pro­blé­mům věnu­ji.

Nako­nec se je více-méně všech­ny poda­ři­lo vychy­tat a máme tak tech­nic­kou až do lis­to­pa­du 2017 😉 Jupí 😉