Vel­ké stě­ho­vá­ní s Rove­rem ;)

Rover pomá­hal při sobot­ní stě­ho­va­cí akci, bylo toho dost, ale nako­nec to zvlá­dl 😉 😉

Dokonano jest :):)

Doko­na­no jest :):)

Tří­me­t­ro­vej vlek neměl moc pro­blém táh­nout, tedy když byl prázd­ný 😀 S plným už to bylo o pozná­ní hor­ší, udr­žet 80 občas fakt nešlo, ale zada­ři­lo se 😉

 

Tech­nic­ká 2015 :-)

Tak­že auto už je zpět, tech­nic­kou pro­šlo (aby ne), i když samo­zřej­mě ne s čis­tým ští­tem, nicmé­ně s téměř čis­tým ano. Než však na tech­nic­kou šlo, bylo potře­ba udě­lat pár oprav a úprav, viz minu­lý člá­nek http://rover.klusik.cz/2015/11/09/rover-odjel-na-technickou/, kde se pro­blé­mům věnu­ji.

Nako­nec se je více-méně všech­ny poda­ři­lo vychy­tat a máme tak tech­nic­kou až do lis­to­pa­du 2017 😉 Jupí 😉

Rover odjel na tech­nic­kou

Vrá­tí se prý až zít­ra 🙂 Ne, že by tech­nic­ká trva­la tak pekel­ně dlou­ho, ale bylo potře­ba udě­lat pár ser­vis­ních úko­nů, než na tu tech­nic­kou vůbec půjde:

 • Hlav­ní pro­blémy
  • Výfuk (obě čás­ti)
  • Bou­chá­ní vle­vo vpře­du (silenblok, něco na polo­o­se, netu­ším, ale vle­vo vpře­du)
 • Men­ší pro­blémy
  • Utěs­ně­ní pod­tla­ku
  • Výmě­na ole­je & fil­tru
 • Drob­né pro­blémy
  • Vět­rák jede (opět) pou­ze na stu­peň 3 & 4, tak­že taj­fun a tor­ná­do, chtě­lo by to ješ­tě režim „vět­řík“, tedy ale­spoň stu­peň 2

No a samo­zřej­mě i tu tech­nic­kou, no. Tak uvi­dí­me, jak se vejde­me do roz­počtu; hlav­ně už se těším, až zase bude­me jez­dit poti­chu a bez bou­chá­ní vle­vo vpře­du 😀

Pří­pra­va na tech­nic­kou

Vůz půjde na tech­nic­kou a pár sou­vi­se­jí­cích oprav 9. 11. 2015 😉

Bude před tím potře­ba:

 • Vymě­nit olej + fil­tr
 • Zkon­t­ro­lo­vat netěs­nos­ti
 • Roz­běh­nout ven­ti­lá­tor i na 2. stu­peň, abychom pořád nemě­li tor­ná­do 🙂

To je snad vše.

Dopl­ně­ná kli­ma­ti­za­ce

Dle tabul­ky potřeb­ných zhru­ba 620 g jsme se sou­se­dem dopl­ni­li, kom­pre­sor sko­ro ihned najel, chvil­ku tedy dělal růz­né zvu­ky (kle­pa­cí), ale to dávám za pří­či­nu tomu, že za celou dobu, co Rove­ra máme, kom­pre­sor nejel a kdo ví, jak dlou­ho před tím s býva­lým maji­te­lem. Pod­le mne se tedy jen musel pro­ma­zat. Aktu­ál­ní stav naje­tí zhru­ba 208 000 km.

Jinak nevím, jak bych ilu­stro­val obráz­ko­vě nějak, pros­tě auto vypa­dá pořád stej­ně jako před tím, jen v něm umí být zima „na počká­ní“, to je celé 😉 Napa­dá mě jedi­ný pří­měr:frozen nicholson