Mini­re­cen­ze Ško­da Fabia 1.4

Pro­to­že je Rover v údrž­bě a na výmě­ně pne­u­ma­tik, máme ze ser­vi­su zapůj­če­né náhrad­ní vozi­dlo Ško­da Fabia, obsah 1.4, r.v. 2000 (plus mínus). Zde je něko­lik struč­ných postře­hů k tomu­to vozi­dlu, budu vždy srov­ná­vat s Roverem 🙂WP_20160411_08_05_37_Pro

 • Co je v tom­to kon­krét­ním autě lepší: 
  • Řaze­ní — jde mno­hem sná­ze, přes­ně­ji, rych­le­ji, spoj­ka zabí­rá plynule
  • Tichost — i když jsou ješ­tě obu­ty zimá­ky, jede dost potichu
  • Asi spo­tře­ba — zatím jsem nemě­řil, uvi­dím, až ji dotan­ku­ji, ale vypa­dá to před­běž­ně na niž­ší žravost
  • Posi­lo­vač říze­ní jede hroz­ně jem­ně a plynule.
 • Co je zvláštní 
  • Vět­rá­ky — nechá­pu, proč jsou vět­rá­ky buď na nohy, nebo na hla­vu, neu­mí to pros­tě sou­čas­ně 😉 Kom­bi­na­ce vět­ra­cích cest jsou pros­tě divné 😉
  • Pra­vé zrcát­ko — nevím, jest­li je takhle malé default­ně, ane­bo je tam tře­bap o výmě­ně, kaž­do­pád­ně odha­du­ji jeho roz­mě­ry na 6×6 cm 🙂 Není pros­tě vidět sko­ro nic 😉 Levé je při­tom lep­ší než na Rove­ru, řekl bych 😉
  • Zaví­ra­jí­cí dve­ře děla­jí dost kra­vál, i když se jimi moc netřískne.
  • Při jízdě s ote­vře­ným okén­kem pros­tě sly­ším vin­tage zvuk kla­sic­ký­ho Favorita 😀
 • Co je slabší: 
  • Roz­hod­ně výkon — autíč­ko je to sice „tako­vé měst­ské“, nákup­ní taš­ka de-luxe, ale roz­hod­ně to není ani malé ani vel­ké auto. Srov­nám-li tře­ba s Hyun­dai i10, urči­tě je všu­de víc pro­sto­ru a je vět­ší, hlav­ně co se kuf­ru týče. Výko­no­vě je to ale dost sla­bouč­ké. Nevím, kolik Fábie váží, ale 1.4 motor je pros­tě sla­bouč­ký. Na dru­hou stra­nu, pokud plá­nu­je­te čis­tě měst­ký pro­voz, pře­vo­dy jsou dost do otá­ček, navíc je motor uvnitř poměr­ně tichý, tak­že akce­le­ra­ce „je pří­tom­na“. Po zvy­ku z Rove­ra ale při stou­pá­ní na Kar­lo­var­ské za 4 pros­tě tady ale úpl­ně nefunguje 😉
  • Výba­va — mož­ná je to kon­krét­ním typem výba­vy, neznám ško­do­vác­ké nabíd­ky, nicmé­ně výba­vo­vě se jed­ná asi fakt o nej­zá­klad­něj­ší typ (zase proč by jako náhrad­ní vozi­dlo měli auto v plný pal­bě, když jim to může kdo­ko­liv zničit/ukrást…)
  • Sedač­ky — jsou dost tvr­dé, ale zase nevr­žou a tak 😉 Ale na 10hodinové ces­ty do Špa­něl­ska to fakt není.
  • Pod­vo­zek — je bru­tál­ně tvr­dý, zase musím uznat, že opro­ti Rove­ru je asi kaž­dý pod­vo­zek tvr­dý 😉 Nicmé­ně zde bych řekl, že už je to dost, navíc v kom­bi­na­ci s tvr­dý­mi sedač­ka­mi hod­ně cítím vše 😉
 • Co se mi vylo­že­ně nelíbí 
  • Palu­bov­ka — mys­lím tím cel­ko­vě oblo­že­ní vnitř­ku, při­jde mi hroz­ně… low-cost, i v autě, kte­ré má být ceno­vě nej­do­stup­něj­ší, to vypa­dá ale div­ně. Hlav­ně je hroz­ně vel­ká, ale je to pros­tě jen tma­vo­še­dá plo­cha bez vět­ších desig­nér­ských úprav. Nechá­pu, proč tam pros­tě nemů­že být tře­ba pro­hlu­beň u spo­lu­jezd­ce, kam by se dalo něco polo­žit, něja­ký prak­tic­ký otvo­ry a tak, je to pros­tě jen jed­no­li­tá vel­ká šedá plocha 😉

WP_20160411_08_06_04_ProKolem a kolem, je to roz­to­mi­lé vozít­ko, když zapar­ku­ji „po zvy­ku“, mám ješ­tě metr a půl za autem mís­ta, do měs­ta je pros­tě fajn, doce­la jede sviž­ně, pokud se vyto­čí, zatá­čí přes­ně, zabí­rá ply­nu­le, není si nač stě­žo­vat. Nej­vět­ší nevý­ho­du tako­vé­ho auta vidím prak­tic­ky pou­ze v jeho desig­nu a tuc­to­vos­ti, pros­tě neo­sl­ní. No, ale už se těším, až bude­me mít Rove­ra zpět 😉