Rover po hloub­ko­vém čištění

Dnes, v sobo­tu 17. 12. 2016, jsem v Olym­pii v Plzni navští­vil myč­ku Auto­Ex­press, abych vyzkou­šel ten­to zázrak moder­ní čis­tí­cí tech­ni­ky. A fakt je to zázrak, auto vel­mi omládlo, to se ostat­ně může­te pře­svěd­čit na něko­li­ka fot­kách níže. Pře­de­vším tedy inte­ri­ér, ale ten zatím nemám vyfo­ce­ný, nicmé­ně napra­vím a pak sem dám 😉