Ducho­vé u Shellu!

Nedáv­no pro­běh­la na ser­ve­ru Novinky.cz dis­ku­ze na téma „exis­tu­jí ducho­vé“ — něja­ký týpek nato­čil, jak mu teče voda po skle a že jsou to „ducho­vé“.

Od té doby říkám vodě na skle ducho­vé 🙂 A vlast­ní duchy jsem dnes nato­čil v myč­ce. Na auten­tič­nos­ti při­dá­vá Mirjam se svým hla­so­vým pro­je­vem jak z ame­ric­kých videí (tam pořád řvou „oh my God, oh my God…“ :-D)

Měře­ní spo­tře­by Rove­ru

Celou „život­nost“ Rove­ru hned od začát­ku se sna­žím sle­do­vat, jak je na tom auto se spo­tře­bou, evi­du­ji si kaž­dé tan­ko­vá­ní a zaná­ším para­lel­ně do dvou růz­ných data­bá­zí (kaž­dá pak počí­tá spo­tře­bu troš­ku jinak).

Na strán­ce www.klusik.cz i tady na www.rover.klusik.cz si může­te všim­nout, že při­by­ly ikon­ky s „čer­pa­cí sta­ni­cí“ a spo­tře­bou (v sou­čas­nos­ti zob­ra­zu­je něja­kých 11 lit­rů / 100 km). Samo­zřej­mě, že evi­do­va­ná spo­tře­ba bude časem mno­hem men­ší, zatím je málo „měří­cích dat“, tak­že se nedá ani s přes­nos­tí určit, jak je to se spo­tře­bou pří­mo.

Kaž­do­pád­ně ač v této apli­ka­ci vychá­zí spo­tře­ba pří­mo „hro­zi­vě“ (aby ne, když to nako­nec při­da­lo posled­ní čer­pá­ní a stav kilo­me­t­rů je vlast­ně ten, kte­rý je při čer­pá­ní, tak­že na 2 tan­ko­vá­ní vlast­ně uje­de 1 úsek, na 4 tan­ko­vá­ní jen 3 úse­ky atd., tedy s dal­ší­mi tan­ko­vá­ní­mi si výsle­dek zpřes­ní), apli­ka­ce pří­mo v mém tele­fo­nu počí­tá klouza­vě a neza­po­čí­tá­vá pří­mo posled­ní tan­ko­vá­ní jako „13 lit­rů na 0 km“, ale neu­va­žu­je ho, prak­tic­ky z hod­no­ty tan­ko­vá­ní vyu­ži­je pou­ze odo­me­tr. Tam vychá­zí prů­měr­ně spo­tře­ba 7,8 lit­rů / 100 km, nicmé­ně maxi­mál­ně 9,5 lit­rů / 100 km a mini­mál­ně asi 6 lit­rů na 100 km — ale i zde je zatím pro­blém s málo daty, přes­nost není sta­tis­tic­ky pří­liš mož­no zlep­šit.

Kaž­do­pád­ně ten­den­ce je jas­ná — zhru­ba těch 7/100 si to pros­tě vez­me a to jsem chtěl sly­šet 😉 Budu infor­mo­vat o dal­ším vývo­ji 🙂

Spo­tře­ba R 416 SI

Jeli­kož mě zají­ma­la spo­tře­ba a vůbec jsem netu­šil vlast­ně „do čeho jdu“ a kolik mě to bude stát na ben­zí­nu, odha­dl jsem spo­tře­bu na 7 lit­rů / 100 km.

Vzal jsem ben­zín za sta­vu, kdy sví­ti­lo „hla­do­vé oko“ (tzn. že v nádr­ži bylo 8 či méně lit­rů), vzal „za pět set“ a jel. Naje­to je 170 km a hla­do­vé oko občas blik­ne (pod­le toho, jest­li sto­jím do kop­ce nebo ne :-)). Čili kdy­by to mělo být „nej­vyš­ší mož­ná“ spo­tře­ba, vychá­zí mi to (ať dělám co dělám při ceně ben­zí­nu 35 Kč / litr) cca 14 lit­rů na 170 km, což je 8,4 lit­rů / 100 km. Nicmé­ně to je fakt jen nej­vyš­ší odhad, mys­lím, že v nádr­ži bylo mno­hem méně, než oněch 8 lit­rů a hla­do­vé oko sví­tí fakt jen „občas“ 🙂 Mys­lím si, že „napl­no“ začne oko bli­kat kolem 190−−200 km od čer­pá­ní, čili při spo­tře­bě cca 7,4 lit­rů na 100 km. Což mi nepři­jde špat­né.

Mys­lím si, že časem vyu­ži­ji Sis­li­ko­vu skvě­lou apli­ka­ci na měře­ní spo­tře­by ben­zí­nu aut 🙂 Nicmé­ně pro začá­tek bych ani z této apli­ka­ce přes­něj­ší odhad nevy­tá­hl, tak­že se s ním spo­koj­me 🙂